نصب Redis بر روی Centos 6

اول پیش نیاز های redis رو نصب می کنید#update and upgrade the linux$ yu...