امن کردن ریکوئست‌های وب‌سایت

امن کردن ریکوئست‌های وب‌سایت
اهمیت امن کردن درخواست‌هازمانی که کاربران شما از سایتتون استفاده می‌کن...