پروتوکول MTPROTO به زبان ساده

پروتوکول MTPROTO به زبان ساده
اگر شما هم یکی از کاربرهای تلگرام بوده و یا کماکان هستید، احتمال قریب...